HCL 134 / 7 octombrie 2016

942

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 134 / 7 Octombrie 2016

privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe semestrul I – 2016 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, din venituri proprii și activități autofinanțate

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă  extraordinară;
Având în vedere:
•        Raportul nr. 467/06.09.2016 înaintat de Clubul Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, înregistrat la instituţia noastră sub nr. 31133/14.09.2016;
•        Expunerea de motive nr. 31269/15.09.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
•        Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 05.09.2016 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi;
•        H.C.L. nr. 41/31.03.2016 privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2015 al Orașului Buhuși din buget local și activitati autofinanţate, al Spitalului Orășenesc Buhuși, al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși, precum și al unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza oraşului Buhuşi;
•        H.C.L. nr. 57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI” – modificată și completată;
•        H.C.L. nr.27/2016 privind aprobarea bugetului de venituri proprii și autofinanțate pe anul 2016 – prin bugetul local – al Clubului Sportiv ,,Handbal Club Buhuși”;
•        Ordinul nr. 529/2016 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
•        Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
•        Prevederile Legii nr. 340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
•        Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice cu modificările și completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile art. 1, alin. 2, lit. a, art. 57, alin. 2, art. 69, art. 73, art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
•        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
•        Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a, b, d, alin.4, lit.a, b, d, e, alin.6 lit. a, alin. 9, art. 45, art. 48 alin. 2   şi art. 115, ali. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe semestrul I – 2016 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, din venituri proprii și activitati autofinanţate, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Clubul Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PAHONCEA GABRIELA-CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.134
Din 07.10.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here