HCL 13 / 23 februarie 2017

921

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 13 / 23 Februarie 2017

privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunul imobil –  teren intravilan în suprafaţă totală de 33,00 mp, situat în Buhuşi, Str. T. Vladimirescu, nr.101, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr. 3642/18.01.2017 a Comp. Protecţia Mediului;
– Adresa nr. 3643/18.01.2017 a Compartiment Agricol;
– Raportul de specialitate nr. 3644/18.01.2017 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 3645/18.01.2017 a  Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Prevederile art.1, alin.4-7, art.10-13, art.23, art.27 din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată şi modificată;
– Legea Nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.552-553, art.555-561, art.602-603, art.876-885 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată și  modificată;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr. nr.8621/22.02.2017, raportul comisiei de urbanism nr.8631/ 22.02.2017, raportul comisiei economice nr.8725/23.02.2017, raportul comisiei juridice nr.8741/23.02.2017, favorabile;
– în temeiul art. 36, alin. 2, lit. b,c, alin.5, lit. b, alin.9, art. 45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit.b, art.121 și art.123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată că aparţine domeniului privat al localităţii  bunul imobil –  teren intravilan în suprafaţă totală de 33,00 mp, situat în Buhuşi, Str. T. Vladimirescu, nr.101, conform Plan situație – anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă întocmirea documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară, precum şi întocmirea documentaţiei de evaluare, a terenului intravilan, în suprafaţă totală de 33,00 mp, situat în Buhuşi, Str. T. Vladimirescu, nr.101.
Art.3. Se  împuterniceşte  d-l Vasile Zaharia –  primarul  oraşului  Buhuşi  să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată  la  sediul C.L.B,  va  fi  comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, în  vederea  exercitării  controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.13
Din 23.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here