HCL 126 / 29 septembrie 2016

827

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 126 / 29 Septembrie 2016

privind aprobarea Regulamentului Intern a Complexului de Servicii Comunitare,
aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        raportul nr.31168/14.09.2016 al dnei Mihai M. Roxana – Șef Serviciu Complexul de Servicii Comunitare Buhuși;
–        expunerea de motive nr.31830/21.09.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii;
–        H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificată și completată;
–        HCL nr.84/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Buhuşi;
–        art. 40 din Legea  nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legea nr.477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
–        Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
–        H.C.L. nr.79/29.08.2002 privind înființarea Complexului de Servicii Comunitare Buhuși;
–        Legea Asistenței sociale nr.292/2011, modificată și completată;
–        Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, modificată și completată;
–        HCL nr.11/2016 aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi;
–        Dispoziţia nr.169/25.02.2014 privind aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Buhuși;
–         Legea nr.195/2006 – Legea – cadru a descentralizării;
–        rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        în baza art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.b, art.45, art.48, alin.2 și  art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul Intern a Complexului de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătură personalului contractual din cadrul Complexului de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși.
Art.3. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de  contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuşi, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Complexul de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAI PRISTAVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.126
Din 29.09.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here