HCL 125 / 29 septembrie 2016

829

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 125 / 29 Septembrie 2016

privind desemnarea unui membru din Consiliul Local pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
–  adresa nr.1246/06.09.2016 a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Buhuşi;
– expunerea de motive nr.31945/21.09.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– art.11 și art.12 din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
– Legea educaţiei naţionale nr.1/2011- cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G.R. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
– referatul nr.31487/20.09.2016 al Secretarului orașului Buhuși;
– Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – modificată şi completată;
– Ordinul nr.5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și  funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– în baza art. 36,alin.2,lit. d,alin.6,lit. a,alin.9,art.37,art.45, art.48, alin.2  şi art.115 alin.1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează dra Constandiș Ana – Cristina – consilier local, ca membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Buhuşi.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’, persoanei nominalizate la art.1, Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului –  Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAI PRISTAVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.125
Din 29.09.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here