HCL 124 / 29 septembrie 2016

874

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 124 / 29 Septembrie 2016

privind actualizarea Consiliului de Administrație al
Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Adresele nr.433/22.07.2016 și nr.475/22.09.2016 ale Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’Buhuşi, înregistrate la instituția nostră sub nr.26193/22.07.2016 și nr.32085/23.09.2016;
–        Hotarârile nr.2/05.09.2016 și nr.4/22.09.2016 ale Consiliului de Administrație;
–        Expunerea de motive nr.32119/23.09.2016 a Primarului orașului Buhuşi;
–        H.C.L. nr.57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI”;
–        H.C.L. nr.13/2015 privind modificarea şi completarea HCL nr. 13/2015 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 57/2010 – privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI”;
–        H.C.L. nr.62/2015 privind modificarea şi completarea HCL nr. 13/2015 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 57/2010 – privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI”;
–        H.C.L.nr.91/2015 privind desemnarea d-lui Hobu Ovidiu – Preşedinte al Consiliului de administraţie al clubului sportiv,,HANDBAL CLUB BUHUŞI” în vederea îndeplinirii atribuţiilor de preşedinte al clubului sportiv ,,HANDBAL CLUB BUHUŞI”, până la ocuparea postului prin concurs – în condițiile legii;
–        H.C.L. nr.87/2016 pentru modificarea art.1 din HCL nr.57/2010 – privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI”
–        Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
–        HGR nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
–        Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        În baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) punctele 1, 5, 6, 19, alin. (7) lit.a), alin. (9), art.45 şi art.115 alin. (1), lit.b)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Consiliului de administratie al Clubului Sportiv Handbal Club Buhuși, după cum urmează:
„Art. 14 Organele de conducere, administrare si control ale clubului sportive sunt:
-Consiliul de Administratie, în următoarea componenţă:
Hobu Ovidiu –  președinte;
Dantz Crisostom – profesor sport;
Spataru Ion – consilier local;
Teslariu Elena – reprezentant părinţi;
Rotaru Răzvan Sebastian – reprezentant părinţi.’’

Art.2. H.C.L. nr.13/2015 și HCL nr.62/2015 se vor modifica în mod corespunzător.
Art.3. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei Buhuşi, va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Viceprimarul orașului Buhuși și Clubul Sportiv ,,Handbal Club’’Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAI PRISTAVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.124
Din 29.09.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here