HCL 123 / 29 septembrie 2016

842

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 123 / 29 Septembrie 2016

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi  din serviciile subordonate  Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Raportul nr.31908/21.09.2016 al Comp. Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
–        Expunerea de motive nr.31909/21.09.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Ordinul nr.7660/24.08.2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
–        Art.23 alin.2 lit.b si alin.3 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legea nr.140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
–        Legea nr.284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–         Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        În temeiul art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi, pentru anul 2017, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAI PRISTAVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.123
Din 29.09.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here