HCL 122 / 29 septembrie 2016

840

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 122 / 29 Septembrie 2016

privind prelungirea duratei prevăzută în contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoanele fizice sau juridice, beneficiarii investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– referatul nr.30261/07.09.2016 al dlui Silvaș Valentin;
– Raportul de specialitate nr. nr.31333/16.09.2016 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 31334/16.09.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– adresa nr.32594/28.09.2016 a Serviciului Impozite și Taxe;
– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată și modificată;
– H.G. nr.340/21.04.2005 privind trecerea unor bunuri imobile în proprietatea publică a oraşului Buhuşi şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
– Prevederile art.3, alin.4 din Legea Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată şi modificată;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG nr.54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică – aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art.858-862, art.871-873 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– H.G. nr. 168/14.02.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c, alin.5 lit.a, c, art.45, art.48 alin.2 și art. 115 alin 1, lit.b din Legea Nr.215/2001 – privind administraţia publică locală-republicată, ulterior modificată şi completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei cu un 1(unu) an de zile, prevăzută în contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoanele fizice sau juridice, conform tabelului – anexă – parte integrantă din prezenta hotărâre, beneficiari ai investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005, titulari ai contractelor de concesionare.
Art.2. Se aprobă ca la terminarea limitei de 1(unu) an, contractele de concesiune să poată fi prelungite pentru o perioadă egală, prin Hotărâre a Consiliului Local Buhuşi.
Art.3. Se împuterniceşte D-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să perfecteze şi să semneze actele adiţionale la contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoane fizice sau juridice, conform tabel – anexa – parte integrantă din prezenta hotărâre, beneficiarii investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005, titulari ai contractelor de concesionare.
Art.4. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de  contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se află bunurile.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAI PRISTAVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.122
Din 29.09.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here