HCL 121 / 29 septembrie 2016

889

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 121 / 29 Septembrie 2016

privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic
al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi, pentru anul şcolar 2016-2017

      Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.636/22.09.2016 a Școlii Gimnaziale ,, Mihail Andrei’’ Buhuşi, înregistrată la instituția noastră sub nr.32168/23.09.2016;
– Expunerea de motive nr.32192/23.09.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6/14.09.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi;
– Ordinul nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
– Ordinul nr.5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– H.C.L. nr.6/01.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016-2017 din orașul Buhuși;
– Legea nr.1/2011 – legea educaţiei naţionale, modificată şi completată;
– H.G.R. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
– Legea nr.284/ 2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.500/2002–privind finanţele publice – modificată şi completată;
– Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza art.4,5,10, art.17, art 36 alin 2 lit b, d, alin 4, lit e, alin 6, lit a, pct 1, alin.9, art 45, art.48, alin.2 şi art. 115 alin 1 lit b din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 – republicata si modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru anul şcolar 2016-2017 se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi, cu asigurarea fondurilor necesare – conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Școala Gimnazială ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi.
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară se abrogă.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAI PRISTAVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.121
Din 29.09.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here