HCL 11 / 26 ianuarie 2017

1.014

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 11 / 26 Ianuarie 2017

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare infrastructură rutieră de interes local: Bodeşti – Orbic şi Tineretului – Leţcana, oraş Buhuşi, judeţ Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de PFA Vâlcu Doru Mihai nr.15/2012;
        Raportul  nr. 3646/18.01.2017 al Serv. Urbanism;
        Expunerea de motive nr.3647/18.01.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
        H.C.L. nr.33/26.03.2013 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare infrastructură rutieră de interes local: Bodeşti – Orbic şi Tineretului – Leţcana, oraş Buhuşi, judeţ Bacău”;
        prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
        art.13(1) şi art.15, lit.e din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
        Legea Nr.273/2006  privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
        Raportul comisiei agricole nr.4392/26.01.2017, raportul comisiei de urbanism nr.4393/26.01.2017, raportul comisiei economice nr.4407/26.01.2017, raportul comisiei juridice nr.4418/26.01.2017, favorabile;
        în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct.13, art.45, art.48, alin.2, art.115 alin.1, lit. b, art.125 şi art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei ,,Modernizare infrastructură rutieră de interes local: Bodeşti – Orbic şi Tineretului – Leţcana, oraş Buhuşi, judeţ Bacău’’, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.33/2013 rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului -Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi Serviciul Urbanism din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.11
Din 26.01.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here