HCL 11 / 1 februarie 2016

1.037

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 11 / 1 Februarie 2016

privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Adresele Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău nr.17731/17.09.2014 şi nr.16116/12.08.2015 privind stabilirea numărului de posturi, conform O.U.G. nr.63/2010 – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Raportul nr.32701/02.11.2015 al compartimentului de specialitate din Aparatul de specialitate prin care se propune aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local;
–        Avizul nr.59841/2015 conexat cu 55474/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrată la instituția noastră cu nr.1500/14.01.2016;
–        Expunerea de motive nr.32702/02.11.2015 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicatã şi modificată;
–        prevederile art.91, alin.1 şi 2, lit.a), art. 107 şi art. 112 alin.(1)  din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), modificată;
–        Prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
–        O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi   instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
–         Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
–        OUG nr.57/2015 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
–        Legea nr.195/2006 Legea cadru a descentralizarii;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
–        În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b),  art. 45 alin. (1) şi art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală –republicată şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.02.2016 se aprobă organigramele, statele de funcţii şi utilizarea funcţiilor publice de conducere şi a funcţiilor publice de execuţie, structurate pe clase de salarizare, grade şi trepte profesionale, conform anexelor nr. 1-6, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local nr.74/2013.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, prin serviciile de specialitate din cadrul instituţiei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta  poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂUTIȘANU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,

Cons. Jur. OANA MIHAI
Hotărârea nr.11
Din 01.02.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here