HCL 106 / 10 decembrie 2015

1.203

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 106 / 10 Decembrie 2015

privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– cererea nr.32792/03.11.2015  a d-nei Costea Elena Ramona de renunţare la locuința ANL repartizată;
– Procesul verbal nr.35334/27.11.2015 al Comisiei Sociale de Analiză şi Evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Raportul nr.35335/27.11.2015  al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr.35336/27.11.2015 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
– Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– HCL nr.59/29.07.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– HCL nr.6/24.01.2013 pentru modificarea şi completarea articolului 2 al H.C.L. nr.59/2010 – privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, precum şi abrogarea H.C.L. nr.67/2012;
– HCL nr. 64/21.06.2013 privind aprobarea Listei nominale a solicitanţilor în ordine alfabetică care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.84/29.08.2013 privind aprobarea protocolului de predare-primire – Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – amplasament: Str. Ion Vodă cel Cumplit, nr.9 cu 48 u.l., S+P+3E+M,Oraşul Buhuşi, jud. Bacău;
– HCL nr.87/05.09.2013 privind aprobarea criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, precum şi abrogarea art. 1,3,4 şi 5 din HCL nr. 59/29.07.2010;
– H.C.L. nr.98/ 15.10.2013 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.99/ 15.10.2013 privind aprobarea listei actelor doveditoare ce vor fi depuse de către solicitanţi în vederea soluţionării cererilor pentru obţinerea unei locuinţe construite prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Agenţia Naţională de Locuinţe;
– H.C.L. nr.100/15.10.2013 privind  aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la olocuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.106/31.10.2013 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă (ANL);
– H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind  modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.131/16.12.2013 pentru  modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,privind aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.43/27.03.2014 ,,privind modificarea anexelor la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi” și H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind  modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– H.C.L. nr.115/2014 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, a H.C.L. nr.107/31.10.2013, H.C.L. nr. 131/2013, H.C.L. nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 lit.e, art.45 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexelor nr.1 și 2  la H.C.L. nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, în sensul că d-na Costea Elena Ramona  va fi radiată de la poziţia 37, fiind înlocuită de către d-l Popescu Dănuț, cu un punctaj de 34 puncte,la poziția  48, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă radierea pozițiilor nr.1 –Popescu Dănuț din anexa nr. 2 de la H.C.L. nr.87/2015.
Art.3. Se aprobă noua listă nominală de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta  hotărâre.
Art.4. Primarul oraşului Buhuşi, Comisia Socială de Analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe stabilită prin H.C.L. nr.6/2013, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.5. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 87/29.10.2015, H.C.L. nr. 43/27.03.2014, HCL nr. 115/28.11.2014, H.C.L. nr. 100/15.10.2013, H.C.L. nr. 107/ 31.10.2013 și H.C.L. nr. 131/16.12.2013  rămân valabile.
Art.6. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi site-ul primăriei şi prin mijloace mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOAN ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.106
Din 10.12.2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here