HCL 103 / 14 iulie 2017

2.077

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 103 / 14 Iulie 2017

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară;
Având în vedere:
        Raportul  nr.28122/12.07.2017  al Compartimentului de specialitate;
        Expunerea de motive nr.28123/12.07.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
        Axa Prioritara 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii  3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/ Eficiența energetică a clădirilor publice. ” B- clădiri publice din POR 2014-2020;
        H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată;
        Art.15, alin.1, lit.a,d, alin.2 din H.G. nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
        DALI elaborat de proiectantul general SC PERCON INSTALAȚII GEOARTIS SRL, proiect nr.1192/2017;
        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
        prevederile Legii nr.195/2006–Legea cadrul a descentralizării, modificată și completată;
        rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
        în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4, lit. d, alin.6 lit.a, pct.3, art.45, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit. b, art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul “Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”.
Art.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a proiectului “Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, întocmit de SC PERCON INSTALAȚII SRL. conform prevederilor legale și capitolul „Descrierea investiței” din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre. (anexele fot fi consultate la cam.14, sediul institutiei)
Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă devizul general al proiectului “Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, conform anexei nr.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei  Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.103
Din 14.07.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here