HCL 101 / 6 iulie 2017

1.805

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 101 / 6 Iulie 2017

privind aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău, precum și abrogarea articolelor nr. 3 și nr.4 din HCL nr. 158/22.11.2016

 Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
        Raportul  nr. 26131/04.07.2017 al Compartimentului de specialitate;
        Expunerea de motive nr. 26132/04.07.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
        Axa prioritară 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” 5.2 “Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului” din POR 2014-2020;
        HCL nr.54 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 si estimat pe anii 2018-2020;
        Studiul de fezabilitate elaborat de proiectantul general SC GEOARTIS SRL, proiect nr.10/2016;
        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
        HCL nr.158/22.11.2016 privind aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău;
        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
        în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct.13, art.45, art.48, alin.2, art.115 alin.1, lit. b, art.125 şi art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă devizul general al proiectului „Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă contribuția proprie a UAT Orașul Buhuși în proiectul „Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea” reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 145.132,09 lei inclusiv TVA cât și contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 66.351,37 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.
Art.4. Articolele nr. 3 și nr.4 din HCL nr. 158/22.11.2016 se abrogă.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei  Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.101
Din 06.07.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here