HCL 101 / 10 decembrie 2015

1.290

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 101 / 10 Decembrie 2015

privind stabilirea metodologiei şi a modelului de cerere – declaraţie pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionaţi la art. 3 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        raportul nr. 34158/17.11.2015 al compartimentului de specialitate;
        expunerea de motive nr. 34159/17.11.2015 a Primarului oraşului Buhuşi;
        adresa nr. 21655/06.11.2015 înaintată de Instituţia Prefectului – judeţul Bacău înregistrată la Primăria Buhuşi cu nr. 33545/10.11.2015;
        adresa nr. 3731/27.10.2015 a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
        prevederile art. 3 alin. (1) lit. h), art. 5 alin. (6) lit. e) din HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale,  cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
        rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
În baza art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, pentru categoria de beneficiari menţionaţi la art. 3 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2  Se aprobă aprobarea modelului de cerere – declaraţie pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionaţi la art. 3 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Primarul oraşului Buhuşi, precum şi de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOAN ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.101
Din 10.12.2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here