HCL 100 / 30 iunie 2017

1.713

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 100 / 30 Iunie 2017

privind solicitarea către Guvernul României de transmitere a unor imobile (clădiri și terenuri) din domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, în  domeniul public al orașului Buhuși și administrarea Consiliului Local al Orașului Buhuși,judeţul Bacău, precum și abrogarea HGR nr. 716 din 18 iulie 2012

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în ședința ordinară;
Având în vedere:
– Raportul comun nr. 25403/26.06.2017 al Serviciului Urbanism și Birou Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională;
– Expunerea de motive a Primarului orașului Buhuși – ing. Vasile Zaharia nr. 5404/26.06.2017;
– art.136 alin.2 și alin.4 din Constituția României, republicată;
– prevederile art.858, art.860 alin.3, art.861 și art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.9 alin.1 și art 20 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 716 din 18 iulie 2012 – “privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău”;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
– raportul comisiei agricole nr.25762/29.06.2017, raportul comisiei de urbanism nr.25772/29.06.2017, raportul comisiei economice nr.25811/30.06.2017 și raportul comisiei juridice nr.25821/30.30.06.2017, favorabile;
– În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit.”c”, alin.9, art. 45 alin.3, art.48, alin.2 și art.115 alin.1 lit.b, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea unor imobile (clădiri și terenuri) din domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, în domeniul public al orașului Buhuși și administrarea Consiliului Local al Orașului Buhuși, judeţul Bacău, în vederea realizării unor obiective de interes public, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Predarea-primirea imobilelor prevăzute în anexă, se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile după publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial al României.
Art.3. La data adoptării prezentei, Hotărârea Guvernului nr.716/2012 se abrogă.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României, prin grija secretarului orașului Buhuși.
Art.6.Primarul Orașului Buhuși, prin compartimentele de specialitate ale instituției vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.100
Din 30.06.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here