HCL 1 / 16 ianuarie 2017

1.159

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 1 / 16 Ianuarie 2017

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Buhuși in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau”

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
–        Adresa nr.60069/19.12.2016 a ADIS Bacău;
–        Raportul nr. 60433 din 21.12.2016 al Comp. Protecția Mediului;
–        Expunerea de motive a Primarului orasului Buhuși nr.60434 din 21.12.2016;
–        art.4 din Hotararea Consiliului Local nr.34  din 06.03.2014 privind  aprobarea documentelor  necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului  de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor  de  deseuri din judetul Bacau;
–        prevederile  art.16, alin.3, lit.f) si g) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau;
–        prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;
–        prevederile art. 59 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor – republicată și modificată;
–        Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării cu modificarile și completările ulterioare;
–        Raportul comisiei economice nr.3186/16.01.2017 și raportul comisiei juridice nr.3187/16.01.2017, favorabile;
–        In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b), d) si e), alin.4, lit.f) si alin.6, lit.a), pct.14, art.45 alin.2, lit.f), art.48, alin.2 si art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se  mandatează dl. Vasile Zaharia, reprezentantul Consiliului Local Buhuși în Adunarea  Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău”.
Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, art.5 și 6 din Hotararea Consiliului Local Buhuși nr.34 din 06.03.2014, se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului orasului Buhuși, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, persoanei desemnate,  Instituției Prefectului judetul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate si va fi adusa la cunostinta publica, in conditii legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.1
Din 16.01.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here