HC 84 / 30 septembrie 2015

937

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 84 / 30 Septembrie 2015

privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, precum şi modificarea listei de investiţii a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2015

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        adresa nr 2149/23.09.2015/ 28314/23.09.2015, a Consiliului Județean Bacău prin care înaintează situațiile de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare strada A I Cuza” – contract de asociere nr 4948/27.04.2014;
        Momoriul justificativ nr.28543/25.09.2015 al drei Timofte Oana Maria – șef B.D.P.F.I.;
        referatul nr.28544/25.09.2015 al Comp. Implementări, Programe, Investiţii;
        Raportul nr. 28545/25.09.2015 al dnei Popu Maria – Director executiv;
        Expunerea de motive nr. 28546/25.09.2015 a Primarului orașului Buhuși;
        HCL Buhuşi nr.21/16.02.2015 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Local Buhuşi  pentru  anul  2015 și estimat pentru 2016 – 2018;
        Legea nr. 284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice;
        O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr. 186/2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr. 187/2014 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
        În temeiul art. 27, art. 36 alin. (2) lit. a), b), d), alin. (4) lit. a), alin. (6)  lit. a), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completă şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, precum şi modificarea listei de investiţii a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2015, conform anexelor nr.1 – 2 părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2 Direcţia Buget Finanţe Contabilitate,  Comp. Implementări, Programe, Investiţii și Biroul D.P.F.I. din cadrul instituției,  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituției Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,
DAN TESLARIU                                            SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.84
Din 30.09.2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here