HC 83 / 30 septembrie 2015

1.082

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 83 / 30 Septembrie 2015

privind preluarea fără plată de către UAT – Orașul Buhuși a microbuzului școlar tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform procesului – verbal de predare-preluare nr.63908/29.07.2015

Consiliul Local Buhuși, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– raportul comun nr.28163/22.09.2015 al administratorului public și al Compartimentului contabilitate;
– expunerea de motive nr.28164/22.09.2015 a Primarului orașului Buhuși;
– adresa MDRAP nr.15118/28.07.2015 înregistrată  la sediul instituției noastre   23417/28.07.2015;
– procesul verbal de predare – preluare privind transmiterea fără plată a microbuzului marca OPEL MOVANO înregistrat sub nr.63908/29.07.2015;
– OUG nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale;
– OUG nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative – modificată și completată;
– prevederile art.12^2 și 12^3 din OUG nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene – cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr.845/1995 – privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul comun al MDRAP/MTCS nr.332/4567/2015;
– certificatul de înmatriculare al microbuzului BC-56-CLB, nr. B00334956C;
– prevederile Legii nr.1/2011 – modificată și completată – Legea educației naționale;
– Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– în baza art.36 alin.2, lit.d,alin.6, alin.1 lit.a, alin.9, art. 45 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 – republicată și modificată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea fără plată de către UAT – Orașul Buhuși, a microbuzului  școlar tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO, serie motor: C038706, serie șasiu: W0LVV34VEFB08052, an fabricație 2015, cu valoarea de inventar de 109.279,96 lei de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform procesului – verbal de predare-preluare nr. 63908/29.07.2015.
Art.2. Se aprobă  înscrierea în evidențele contabile ale UAT – Orașul Buhuși a mijlocului fix – microbuz școlar tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO, înmatriculat sub nr. BC-56-CLB, serie motor: C038706, serie șasiu: W0LVV34VEFB08052, an fabricație 2015, cu valoarea de inventar de 109.279,96 lei.
Art.3. Toate costurile legate de întreținerea și utilizarea acestui microbuz școlar vor fi suportate din bugetul propriu al UAT – Orașul Buhuși, conform art.VI, alin.5 din OUG nr.58/2014 – modificată și completată.
Art.4. UAT – Orașul Buhuși, prin Direcția Buget Finanțe Contabilitate are obligația raportării la Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul MDRAP, a numărului de elevi transportați și a numărului de km rulați anual.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției și va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, Administratorului public, viceprimarului orașului și Instituției Prefectului – Județul Bacău – în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,
DAN TESLARIU                                            SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.83
Din 30.09.2015

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here