HC 82 / 30 septembrie 2015

1.006

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 82 / 30 Septembrie 2015

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 18.11.2010 –“ privind
punerea la dispoziţia proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, a terenului necesar pentru construcţia şi extinderea noilor investiţii aferente acestuia”, prin trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului și punerea la dispoziţia proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, a unei suprafeței de 1.000 mp pentru amplasarea unei conducte de evacuare a apei uzate

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Adresa nr.6015/16.09.2015 a Companiei Regionale de Apă Bacău, înregistrată la primăria orașului Buhuși sub nr. 27809 din 17.09.2015;
–        Certificatul de urbanism nr.164/29.05.2015 emis de Consiliul Județean Bacău, pentru autorizarea executării lucrărilor de construire: ”Construire conductă de evacuare ape epurate S.E.A.U. Buhuși, cu utilizarea casetei subtraversare a canalului de aducțiune al CHE Racova”, orașul Buhuși și comuna Racova;
–        Autorizația de construire stație de epurare ape uzate Buhuși, emisă de primăria orașului Buhuși, nr. 11 din 18.03.2015;
–        Adresa nr.9493 din 23.04.2015, emisă de Primăria orașului Buhuși, către Consiliului județean Bacău, prin care se emite aviz favorabil pentru construire conductă de evacuare ape epurate S.E.A.U. Buhuși și se precizează regimul juridic, regimul economic și tehnic al terenului;
–        Raportul nr.27.810/17.09.2015 al compartimentului de specialitate;
–        Expunerea de motive nr.27.811/17.09.2015 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii  nr.51/2006 privind serviciile  comunitare de  utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicată prin Legea nr.150/2015;
–        Prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
–        Prevederile HCL nr.33/10.04.2008 privind aprobarea participării oraşului Buhuşi, judeţul Bacău în calitate de membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău –”ADIB;
–        Prevederile HCL nr.82/18.11.2010 – privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
–        Prevederile HCL nr.87/18.11.2010–„privind punerea la dispoziţia proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, a terenului necesar pentru construcţia şi extinderea noilor investiţii aferente acestuia;
–        Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
–        în baza art.10, art.14, art.17, art. 36 alin. 2,lit.b, c, d, alin.4, lit.d, alin.5. lit.a, c, alin.6 lit. a, pct.14, art. 45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea HCL nr.87/18.11.2010 – „privind punerea la dispoziţia proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, a terenului necesar pentru construcţia şi extinderea noilor investiţii aferente acestuia”, prin trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului a unui teren în suprafață de 1.000 mp, teren identificat conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului ”Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, a terenului în suprafață de 1.000 mp necesar pentru amplasarea conductei de evacuare a apei uzate de la stația de epurare.
Art.3. Se aprobă întocmirea documentației cadastrale, de intabulare, de notare în Cartea Funciară și de publicitate imobiliară a suprafeței de 1.000 mp teren, necesar pentru amplasarea conductei de evacuare a apei uzate de la stația de epurare.
Art.4. Pentru punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul oraşului Buhuşi – dl Ionel Turcea.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției, va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, Consiliului Judeţean Bacău, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,
DAN TESLARIU                                            SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.82
Din 30.09.2015

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here