HC 81 / 30 septembrie 2015

1.451

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 81 / 30 Septembrie 2015

privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic
din învăţământul preuniversitar de stat ale instituţiilor de învăţământ din oraşul Buhuşi pentru anul şcolar 2015-2016

      Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Adresele instituţiilor din învăţământul preuniversitar ale oraşului Buhuşi;
– Referatul nr.28208/23.09.2015 al Secretarului oraşului Buhuşi;
– Expunerea de motive nr. 28209/23.09.2015 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Legea nr.1/2011 – legea educaţiei naţionale, modificată şi completată;
– H.G.R. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
– Legea nr.283/2011 – privind aprobarea OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;
– Legea nr.284/ 2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– H.C.L. nr.12/19.01.2015 ,,privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2015-2016’’;
– Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.500/2002–privind finanţele publice – modificată şi completată;
– Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza art.4,5,10, art.17, art 36 alin 2 lit b, d, alin 4, lit e, alin 6, lit a, pct 1, alin.9, art 45 şi art. 115 alin 1 lit b din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 – republicata si modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru anul şcolar 2015-2016 se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat ale instituţiilor de învăţământ din oraşul Buhuşi, cu asigurarea fondurilor necesare – conform anexelor nr. 1-4 părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Ordonatorul terţiar de credite şi de către instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Buhuşi.
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară se abrogă.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi instituţiilor de învăţământ din oraşul Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,
DAN TESLARIU                                            SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.81
Din 30.09.2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here