HC 117 / 29 septembrie 2016

753

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 117 / 29 Septembrie 2016

privind completarea componenţei comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi protecţia socială, învăţământ, cultură, sănătate, familie, protecţie copil, tineret, activităţi sportive şi de agrement, apărarea ordinii şi liniştii publice a Consiliului Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        raportul nr.29673/31.08.2016 al Secretarul oraşului Buhuşi;
–        expunerea de motive nr.29674/31.08.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        H.C.L. nr.65/28.07.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru domnul Hobu Ovidiu şi declararea locului acestuia ca fiind vacant;
–        H.C.L. nr.88/30.08.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Crețulescu Vasile – membru al Partidului Social Democrat;
–        prevederile art.15-17 şi art.19 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
–        H.C.L. nr.53/2016 privind numărul și titulatura comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
–        H.C.L. nr.54/2016 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
–        HCL nr.63/28.07.2016 – ,,privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Buhuşi”;
–        Legea nr.195/2006 – Legea – cadru a descentralizării;
–        rapoartele comisiei economice şi juridice ale Consiliului Local Buhuşi;
–        prevederile în baza art.36 alin.9, art.45, art.48, alin.2, art.54 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-  republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se completează componența comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi protecţia socială, învăţământ, cultură, sănătate, familie, protecţie copil, tineret, activităţi sportive şi de agrement, apărarea ordinii şi liniştii publice, după cum urmează:
– ANDREI IOAN
– APOSTU GHEORGHE
– CREȚULESCU VASILE
– APOSTICĂ ELENA
– VRANCIANU MIHĂIȚĂ
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.54/2016 rămân valabile.
Art.3. Comisia de specialitate îşi va desfăşura activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local, precum şi în baza legislaţiei în vigoare.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi domnului Crețulescu Vasile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAI PRISTAVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.117
Din 29.09.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here