Director nou la Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuși

14.464

colegiul_tehnic_ion_borcea_buhusi

Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuși va avea un director nou de la 1 septembrie, în persoana doamnei Maria Dobroi, ca urmare a promovării concursului organizat de Ministerul Educației Naționale la sfârșitul lunii iulie. Actualul director, domnul Ion Fercu, se află la conducerea unității de învățământ din anul 2001.

Maria Dobroi este profesoară de Istorie, titulară la liceul buhușean. În trecut, a mai fost Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane (2010-2016) și Inspector școlar de specialitate pentru disciplina Istorie (2006-2010), funcții de conducere din cadrul ISJ Bacău.

Concursul pentru ocuparea funcției de director a inclus susținerea a 3 probe:

 1. Proba scrisă, cu itemi din legislația școlară și din managementul educațional, pe baza unor lucrări de referință în domeniu;
 2. Analiza și evaluarea CV-ului, pe baza unei grile de evaluare;
 3. Interviul incluzând evaluarea, pe baza unei grile specifice, a modului de elaborare și de prezentare liberă a ofertei educaționale, precum și evaluarea cunoștințelor de legislație școlară prin adresarea unui nr. de 5 întrebări de către membrii comisiei (câte o întrebare din partea fiecărui membru al comisiei).

dobroi„Fiecare probă a fost punctată cu 50 de puncte, pentru a fi admis fiind necesară obținerea a cel puțin 35 de puncte la fiecare probă, iar pentru a fi declarat admis/promovat obținerea a cel puțin 105 puncte. Prin însumarea punctajelor obținute la cele 3 probe(proba scrisă-43,75p; CV-46,25; interviu-50 p) am obținut un  punctaj final de 140 puncte, din 150 puncte posibile. La nivelul județului am obținut cel mai mare punctaj dintre toti candidații admiși/ promovați.” – a declarat Maria Dobroi pentru Buhusi.NET.

Noua directoare are planuri bine stabilite în vederea dezvoltării liceului buhușean, pe cele 4 domenii funcționale ale unei unități de învățământ, respectiv: curriculum; resurse umane; resurse materiale și financiare; relații comunitare. Printre obiective se regăsesc creșterea calității educației oferite de școală, dotarea sălilor de clasa cu materiale didactice moderne și chiar construirea unui nou corp de clădire.

Obiectivele propuse au următoarele caracteristici: sunt formulate prin raportare la  specificul  fiecărui domeniu funcțional, în acord cu cerințele europene și naționale  în educație;  fundamentate atât pe  diagnoza  unității de învățământ, realizată în contextul elaborării ofertei manageriale pentru concursul de ocupare a funcției de director, incluzând documente manageriale de prognoză a unității de învățământ (respectiv, Planul de Acțiune al Școlii- P.A.S și Planul operațional pentru un an),  cât și pe constatările făcute în contextul desfășurării activității de cadru didactic în colegiul menționat.

Obiectivele propuse pentru perioada mandatului de 4 ani (2017-2021):

 1. Dezvoltarea culturii organizaționale prin implementarea conceptului de „ școală prietenoasă și incluzivă“, în vederea consolidării coeziunii colectivului și stimulării implicării cu responsabilitate și dăruire a tuturor categoriilor de personal în activitățile școlii, pentru îmbunătățirea calității educației și creșterea gradului de satisfacție a elevilor, părinților și comunității locale față de educația oferită de școală.
 2. Flexibilizarea și diversificarea ofertei educaționale, avându-se în vedere indicatorii privind evoluția pieței muncii și gradul de inserție socio-profesională a absolvenților pe piața muncii, evoluția populației școlare în următorii ani, precum și nevoile și interesele elevilor, respectiv nevoile de educație ale comunității locale, în vederea pregătirii forței de muncă solicitată de piața muncii, realizarea integrală a planului de școlarizare propus și asigurarea nevoilor de educație identificate la nivelul comunității locale(se vor avea în vedere: analiza actualei oferte educaționale și ajustarea acesteia în raport cu evoluția indicatorilor menționați și a nevoilor/intereselor  identificate  în rândul elevilor și la nivelul comunității locale, cu gradul de realizare a planului de școlarizare, respectiv analiza oportunității dezvoltării actualei oferte educaționale prin introducerea unor noi calificări/a unor noi programe educaționale).
 3. Transformarea colegiului într-o „organizație care învață permanent”, în care dezvoltarea personală și profesională continuă corelată cu nevoile identificate pe categorii de personal este conștientizată ca fiind o necesitate actuală în învățământ și implementată corespunzător, pentru a face față cu succes schimbărilor din educație și a desfășura activități compatibile cu viziunea europeană și națională privind asigurarea educației(se vor avea în vedere: identificarea nevoilor de formare ale tuturor categoriilor de personal și elaborarea planurilor de formare profesională raportate la nevoile identificate; includerea în tematicile Consiliului Profesoral/Consiliului de Administrație/catedrelor/comisiilor metodice a unor teme și tipuri de activități de actualitate în practica educațională actuală; implementarea activităților de mentorat pentru cadrele didactice debutante și de consiliere a celorlalte categorii de personal; transferul de bune practici în activitatea desfășurată la catedră și  în  pregătirea  examenelor naționale; diseminarea programelor/stagiilor de formare absolvite; inițierea unor sesiuni de formare, la nivelul colegiului, cu ajutorul metodiștilor/formatorilor; colaborarea cu furnizori de formare continuă pentru înscrierea personalului la programe de formare).
 4. Creșterea calității educației oferite de școală, prin desfășurarea unor activități educaționale centrate pe elev și interactive, cu accent pe dezvoltarea competențelor cheie europene și formare a competențelor specifice în cadrul activităților desfășurate la clasă, extracurriculare și extrașcolare( se vor avea în vedere: utilizarea metodelor activ- participative; utilizarea sistemului AEL; utilizarea videoproiectorului și a softurilor educaționale existente sau create; dezvoltarea cunoștințelor și competențelor dobândite prin activitățile  la clasă prin inițierea de activități extrașcolare și extracurriculare specifice; utilizarea metodelor alternative de evaluare care să valorizeze elevul și să-l motiveze pentru propria învățare, stabilirea unor programe de pregătire suplimentară a elevilor).
 5. Dezvoltarea activităților extracurriculare și extrașcolare prin inițierea, de către cadrele didactice prin consultare cu elevii și părinții a unor proiecte educaționale inter/transdisciplinare, cu implicarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor, părinților și reprezentanților comunității locale, pentru valorizarea integrală a potențialului intelectual și de interese al elevilor, stimularea motivației pentru învățare a elevilor și consolidarea relației școală- familie- comunitate.
 6. Continuarea procesului de modernizare și dezvoltare a bazei materiale a școlii prin reamenajarea/personalizarea și extinderea spațiilor școlare, achiziții de echipamente informatice și de material didactic în vederea asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea unui învățământ modern și interactiv(se vor avea în vedere: modernizarea/personalizarea tuturor spațiilor școlare; continuarea achiziției de videoproiectoare și laptopuri pentru dotarea tuturor sălilor de clasă; achiziții de material didactic; inițierea unui proiect cu finanțare europeană, în parteneriat cu autoritățile locale, pentru construcția unui nou corp de clădire care să includă laboratoare de fizică, chimie, biologie și cabinete pentru limbi străine, echipate corespunzător; reabilitarea termică a Corpului A).
 7. Inițierea unui program educațional comunitar incluzând diferite tipuri de proiecte educaționale cu finanțare extrabugetară locală, pe baza legislației în vigoare, care să implice toate instituțiile orașului în organizarea și desfășurarea de activități comune la nivelul comunității, pentru educarea elevilor în spirit civic și formarea lor ca viitori cetățeni europeni activi și sensibili la problemele semenilor și comunității, la aspectele care țin de identitatea locală și națională, cu respect față de realizările înaintașilor noștri(un astfel de proiect va fi inițiat pentru marcarea Centenarului Marii Uniri).
 8. Atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru dezvoltarea colegiului și personalului(donații, sponsorizări, închirieri, scriere de proiecte cu finanțare locală și europeană, accesare unor fonduri prin programe de granturi școlare care vor fi inițiate la nivel național).
 9. Dezvoltarea rețelei de parteneriate cu agenți economici/instituții publice/ONG-uri locale, naționale și internaționale/alte tipuri de instituții, pentru susținerea activităților ce se vor desfășura la nivelul colegiului și consolidarea relațiilor comunitare.

CV Maria Dobroi:

Descarcă documentul (DOC, 310KB)

4 COMENTARII

 1. Felicitări dragă doamnă! Meritați acest post pe deplin! Să vă ajute Bunul dumnezeu să realizați tot ceea ce v-ați propus! Sunteți un om de excepție! Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine cât timp v-am fost elevă!

 2. Felicitari doamna profesoara ,bunul Dumnezeu sa va ajute ca tot ce v – ati propus sa si realizati

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here