Anunț concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de servant pompier și conducător autospecială

1.510

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de servant pompier și conducător autospecială în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

ANUNŢ

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de servant pompier și conducător autospecială în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, în conformitate cu H.G. nr.286/2011, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Dispoziţia Primarului oraşului Buhuşi nr.93/26.01.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi.

În baza celor de mai sus, propunem derularea procedurii de organizare a concursului care se va desfăşura în data de 12.01.2016 ora 10:00 proba scrisă şi în data de 14.01.2016 ora 10:00 interviul la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, Strada Republicii, nr.5.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 24.12.2015, ora 15, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Buhuşi;
b) copia actului de identitate, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de Primăria orașului Buhuși;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Condiţii generale de participare:
– candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de servant pompier:
– studii medii;
– fără vechime în muncă;
– voluntariat în domeniul S.V.S.U.;
Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de conducător autospecială:
– studii medii;
– vechime în muncă: minim 5 ani;
– voluntariat în domeniul S.V.S.U.;
– permis de conducere categoria C.

Bibliografia va fi aprobată la sediul Primăriei oraşului Buhuşi din strada Republicii, nr.5.
Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane şi Salarizare sau la tel.0234261220, int.121.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here