Angajări la Primăria Buhuși

1.789

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, în baza Legii 188/1999  organizează  concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

– un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Comp. Implementări, Program Investiții din aparatul de specialitate al primarului

– un post de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Comp.     Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri din aparatul de specialitate al primarului

Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei Buhuşi în data de 24 aprilie 2017, ora 10.00 proba scrisă şi în data de 26 aprilie 2017, ora 10.00  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 13 aprilie 2017. Acestea vor cuprinde:
a)formularul de înscriere;
b)copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor      specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţă medicală care să ateste  starea de sănătate;
g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de  consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Comp. Implementări, Program Investiții:
        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specialitatea inginerie civilă și instalații, căi ferate drumuri și poduri sau științe economice;
        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 9 ani.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Comp. Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri sunt:
        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specialitatea inginerie civilă și instalații, căi ferate drumuri și podui;
        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 an.

Date contact: Primăria orașului Buhuși, tel.:0234261220, int.121.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here