Concurs de admitere în instituțiile de învățământ postliceale – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău

3.536

ANUNŢ
CONCURS DE ADMITERE
ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEALE ALE
JANDARMERIEI ROMÂNE
sesiunea februarie – aprilie 2021

Începând cu data de 15.02.2021, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău recrutează
candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor miltare ale Jandarmerie Române sesiunea februarie – aprilie 2021 astfel:

✓ Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:
– 200 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
• 175 locuri alocate Jandarmeriei Române;
• 25 locuri alocate SIE.

✓ Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:
– 200 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
• 155 locuri alocate Jandarmeriei Române;
• 25 locuri alocate SIE;
• 20 locuri alocate SPP;

* În funcţie de cererile de înmatriculare aprobate candidaţilor beneficiari ai prevederilor Ordinului MAI nr. 35/2014 și Ordinului MAI nr. 108/2014, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere.

CONDIŢIILE LEGALE ŞI CRITERIILE SPECIFICE DE RECRUTARE A CANDIDAŢILOR
Pentru a participa la concursul de admitere în unităţile de învăţământ ale J.R., candidaţii
trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţi/e militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (aptitudinea/inaptitudinea
se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare
psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. în situaţia în care se constată
inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv);
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în
care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, (dovada îndeplinirii condiţiei se
face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte
faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise
şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
1) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
n) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau
implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificaţiv purtarea elevului;
p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul
de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente:
a. cererea de înscriere (conform Anexei 1) şi CV Europass;
b. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor,certificate
pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată).

Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile
anterioare anului 2021 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată).

Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat
(sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2021 trebuie să prezinte:
• atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate
din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care
efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);
• diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
• foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;
c. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul,
ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);
d. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care
efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);
e. autobiografia (conform Anexei nr.2) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi
soţul/soţia candidatului (conform Anexei 3);
f. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
g. fotografie color 9×12 cm {pe verso, lucrătorul de resurse umane care a
efectuai recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
h. două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs
(pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
i. adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale efectuate,
prevăzută în anexa nr. 4, cu avizul ” APT” pentru admitere în unităţi MAI” și consimţământul informat (conform anexei nr. 5).
j. declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale,
criteriile specifice, condiţiile de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul
neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice conform anexei nr. 6).

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară
pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/ minoritară, constituită potrivit legii.

Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul anunț.

Documentele vor fi introduse, obligatoriu, în dosarele de concurs (dosare plic) în ordinea prevăzută mai sus.

GRAFICUL ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
1. Depunerea cererilor de înscriere – cererile de participare la concursul de admitere se
pot depune zilnic, de luni până vineri, între orele 09.00 – 14.00, în perioada 15-28 februarie 2021, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, strada Constantin Mușat nr. 4;
2. Depunerea dosarelor de către candidați (în volum complet) – zilnic, de luni până
vineri, între orele 10.00 -14.00, în perioada 15 februarie – 10 martie 2021 la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, strada Constantin Mușat nr. 4
3. Evaluarea psihologică va avea loc până la data de 08 martie 2021 – planificarea va fi
adusă la cunoștința candidaților în timp util prin afișare pe pagina de internet
www.jandarmeriabacau.ro;
4. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice – în perioada 18-24 martie 2021 la
centrul zonal de selectie – Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni;
5. Susținerea probei de verificare a cunoștințelor – în data de 27 martie 2021, la sediul
I.J.J. Bacău;
6. Examinarea medicală – în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021 pentru candidații care
se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă.
7. Afișarea rezultatelor finale – în data de 17 aprilie 2021, rezultatele vor fi afișate pe
website și la avizierul instituției de învătământ.

Anexele nr. 1- 7 fac parte integrantă din prezentul anunț.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se găseșc anexate la anunț.
Relaţii suplimentare, precum şi îndrumarea candidaţilor pentru înscrierea la concursurile de
admitere în instituţiile militare de învăţământ se face prin structura de resurse umane, la reşedinţa unităţii din Bacău, strada Constantin Mușat nr.4 sau la tel. 0234/543131, interior 24537/24535.

Atenție
NU SE ACCEPTĂ DEROGĂRI DE LA NICI UN CRITERIU!
CANDIDAŢII CARE AU PROMOVAT CONCURSUL DE ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT NU TREBUIE SĂ AIBĂ CALITATEA DE MEMBRU AL VREUNUI PARTID POLITIC SAU ORGANIZAŢII CU CARACTER POLITIC!

Consultați periodic site-ul unității noastre/instituțiilor de învățământ pentru a fi la curent cu
noutățile privind admiterea!

VEZI ANUNȚUL

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here