HCL 35 / 31 martie 2017

436

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 35 / 31 Martie 2017

privind aprobarea Programului de gospodărire a oraşului Buhuşi pentru anul 2017

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
–  raportul nr.5697/02.02.2017 al compartimentului de specialitate;
–  expunerea de motive nr.5698/02.02.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și modificată;
– O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată și completată;
– Legea nr.265/2006 privind aprobarea din O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului – modificată şi completată;
– prevederile O.U.G nr. 114/2007  privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului – modificată şi completată;
– prevederile Legii nr. 47/2012, pentru modificarea si completarea  Legii nr.24/15.01.2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane – republicată și modificată;
– Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată și modificată;
– Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
– prevederile HGR nr.964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată;
– Prevederile Legii nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată și modificată;
– Ordin nr.82/ 9 martie 2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Lege   nr. 99 din  4 iulie 2014,pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
– prevederile art.8 din Ordonanţa nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002 – modificată şi completată;
– Legea nr.112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul nr.1466/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 1549/2008 – privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi – modificat şi completat;
– H.G. Nr. 342 din  4 iunie 2013,privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;
– O.U.G.nr. 155 din 21 noiembrie 2001,privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, completata si modificata si H.G.nr.1059  din 11 decembrie 2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
– Legea nr.226 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
– H.C.L. nr.92/2013, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţională pentru faptele săvârşite de instituţii publice, agenţi economici, persoane fizice şi alte persoane juridice în domeniul protecţiei mediului, a spaţiilor verzi, a aranjamentelor floricole, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protejare stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, păstrarea şi protecţia dotărilor gospodăreşti, a mobilierului urban, a desfăşurării activităţii de picnic, a normelor legale de igienă şi sănătate publică, de conduită, comportament şi de convieţuire socială, în domeniul comercial, transport de mărfuri şi persoane, în pieţe, târguri şi oboare, etc.;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr.13187/30.03.2017, raportul comisiei de urbanism nr. 13196/30.03.2017, raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– în baza dispoziţiilor art.36 alin2 lit.b, alin 4, lit.f, alin. 5 lit.c, art. 45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul de gospodărire a oraşului Buhuşi pe anul 2017 – conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Protecţia Mediului, de către compartimentele de specialitate, potrivit competenţelor şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.35
Din 31.03.2017

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here