Anunț licitaţii publice deschise, cu strigare în vederea închirieriii unor bunuri imobile, după cum urmează:

901

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 , H.C.L nr.30/2004, H.C.L nr.47/2004 precum şi H.C.L nr.173/2016, H.C.L nr.19/2017, H.C.L nr.33/2017, H.C.L nr.34/2017, ORAŞUL BUHUŞI, cu sediul autorităţii executive în BUHUŞI, Str. REPUBLICII, Nr.5, organizează pentru data de 12.05.2017 , ora 10:00, licitaţiile publice deschise, cu strigare în vederea închirieriii unor bunuri imobile, după cum urmează:

1. Informaţii generale privind concedentul:
a) Denumire concedent : Oraşul Buhuşi.
b) Adresa : Buhuşi, Str. Republicii, Nr.5, jud. Bacău, cod 605100.
c) Cod fiscal : 4535953 Trezoreria Buhuşi
d) Număr telefon Serv.Urban.: 0234 – 262.611
e) Fax : 0234 – 261.220
f) Adresa de e-mail : E-mail: primariabuhusi@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectele închirierii:
Spații situate în intravilanul oraşului Buhuşi, aflate în proprietatea publică a oraşului Buhuşi.

2.1. Spațiu – Amplasament – Buhuşi, Str. Bodeşti, Nr.105(incinta fostului Cămin Cultural) .
Suprafaţa : 199,00 mp
Destinaţie – desfășurare de activități comerciale.
Durata închirierii – 1 an, cu posibilitatea de prelungire anuală prin H.C.L.

2.2. Spațiu – Amplasament – Buhuşi, Str. Libertății, în incinta Sălii Polivalente „ Moldova” .
Suprafaţa : 117,00 mp
Destinaţie – desfășurare de activități fitness și culturism.
Durata închirierii – 1 an, cu posibilitatea de prelungire anuală prin H.C.L.

2.3. Spațiu – Amplasament – Buhuşi, Str. N. Bălcescu,Nr.1(etaj, incinta Casei de Cultură)
Suprafaţa : 178,00 mp
Destinaţie – desfășurare activitate de dans sportiv.
Durata închirierii – 1 an, cu posibilitatea de prelungire anuală prin H.C.L.
Teren situat în intravilanul oraşului Buhuşi, aflat în proprietatea publică a oraşului Buhuşi.

2.4. Teren – Amplasament – Buhuşi, Str. 1 Mai,(față sediu NextGen) .
Suprafaţa : 15,00 mp
Destinaţie – desfășurarea activității de: reparare a echipamentelor de comunicații.
Durata închirierii – 1 an, cu posibilitatea de prelungire anuală prin H.C.L.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. În vederea participării la licitaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi pune documentaţiile de atribuire la dispoziţia oricărei persoanei interesate de a solicita şi de a obţine aceste documentaţii, pe suport hârtie, contracost, până la data de 07.05.2017.

3.2. Documentaţia de atribuire se poate solicita şi obţine între orele 7:00 – 15:00, la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Serviciul Urbanism, camera 21, telefon: 0234/ 262.611sau 0234/ 261.220 int.220.

3.3. Pentru obţinerea unui exemplar – „Documentaţie de atribuire” este necesară achitarea unei sume în valoare de 50,00 lei/exemplar, în numerar, la caseria unităţii sau prin virament în contul RO71TREZ0665006xxx000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.

3.4. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
În această situaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi prin Serviciul Urbanism şi Investiţii, transmite răspunsul la orice clarificare, până la data de 07.05.2017.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1 Termenul limită de depunere a ofertelor, este: 11.05.2017, ora 15:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oraşul Buhuşi, cam.13,
Buhuşi, Str. Republicii, Nr.5, jud. Bacău, cod 605100.

4.3. Ofertanţii depun la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, într-un singur plic închis şi sigilat, ofertele lor, care vor conţine documentele prevăzute în „Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor”.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Licitaţia publică deschisă, cu strigare în vederea închirierii unor bunuri imobile, prezentate la pct.2, se va desfăşura pe data de 12.05.2017 , ora 10:00, la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Str. Republicii, Nr.5.

6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termene:
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Art.7 alin.(1),Art.8 alin.(1) şi Art.11 alin(1a) din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004 modificată şi completată.
Acţiunea în justiţie se introduce la Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios administrativ – Bacău, Str. Ştefan cel Mare, Nr.4, telefon: 0234/525.221.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here